Ücret Politikası

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası

Bu Politika, Tekfen Holding A.Ş. (Şirket) yönetim kurulu üyeleri ile Grup Şirketler Başkanı ve Başkan Yardımcılarından oluşan üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarını belirlemektedir.

Ücret Komitesi, Şirket'in uzun vadeli hedeflerini de dikkate alarak, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini önceden belirlen kriterlere bağlı olarak yapacağı değerlendirmeler çerçevesinde yıllık olarak Yönetim Kurulu'na sunar.

Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere ödenecek ücretlerin belirlenmesinde prensip olarak, Şirket'in faaliyet gösterdiği sektörlerdeki benzer büyüklükteki şirketlerle rekabetçi olacak şekilde piyasa şartları göz önünde bulundurulur.

Yönetim Kurulu

Şirket yönetim kurulu üyelerine her yıl Genel Kurul tarafından belirlenen aylık sabit bir ücret ödenir. Murahhas üyelere ödenecek ücretler murahhaslık görevinin getirdiği sorumluluklar çerçevesinde diğer yönetim kurulu üyelerine ödenen ücretten daha yüksek düzeyde belirlenebilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması esastır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirket'in performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Yönetim kurulu üyeleri ihtiyaca bağlı olarak aylık sabit ücret haricinde, araç tahsisi, telefon ve sağlık sigortası gibi gayri nakdi menfaatlerden de faydalanabilir.

Şirket ana sözleşmesi uyarınca Genel Kurul, ilgili yıla ait net dönem kârından yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra ortaklara ve intifa senedi sahibine tahsis olunacak asgari temettü ödemelerinden sonra kalan tutarın %2'sine kadar kâr payı dağıtılmasına karar verebilir.

Üst Yönetim

Üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesinde, şirketteki sorumluluk alanlarına bağlı olarak belirlenen sabit bir maaş, ikramiye, performansa dayalı prim ve parasal olmayan diğer ödemelerden oluşan bir ödeme planı uygulanır. Parasal olmayan ödemeler şirket arabası, telefon ve sağlık sigortasından oluşmaktadır.