BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

 

       A. Amaç, Yetki ve Sorumluluk

Tekfen Holding A.Ş. (Şirket) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul (BİST) düzenlemeleri ile SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, menfaat sahiplerinin Şirketle ilgili gelişmeler hakkında tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir bir şekilde ve en düşük maliyetle bilgilendirilmesi için bir Bilgilendirme Politikası uygular.

Tekfen Holding A.Ş. Bilgilendirme Politikası, Kurumsal Yönetim Komitesi’nin önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmıştır.  Bilgilendirme Politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Bilgilendirme politikasına ilişkin uygulamalar Şirket’in Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Direktörlüğü’nün sorumluluğundadır.

      B. Yöntem ve Araçlar

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, Şirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir

       - Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) iletilen özel durum açıklamaları,

       - Periyodik olarak KAP’a iletilen finansal raporlar ,

       - Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular (izahname, sirküler, genel kurul çağrısı vb.),

       - Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları

       - Veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,

       - Sermaye piyasası katılımcıları ile düzenlenen toplantı, tele-konferans veya birebir görüşmeler,

       - Kurumsal internet sitesi (tekfen.com.tr),

       - Telefon, elektronik posta, faks vb. iletişim araçları.

      C. Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar

          a. İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanması

 İçsel bilgilerin kamuya açıklanması SPK’nın özel durumların kamuya açıklanmasına  ilişkin düzenlemelerine uygun olarak yapılır.

 Şirketimiz tarafından mevzuata uygun olarak yapılan özel durum açıklamaları KAP’ta yayınlandıktan sonra en geç kamuya açıklama yapıldıktan bir sonraki iş günü içinde Şirket’in internet sitesinde (www.tekfen.com.tr) ilan edilir ve en az beş yıl süreyle burada bulundurulur.

 Özel durum açıklaması ile kamuya açıklanacak bilgiler, açıklama öncesinde belirli yatırımcı veya ilgili taraflara duyurulmaz.

          b. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenmesi

Şirketimiz, sorumluluğu kendisine ait olmak üzere, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, bunun kamunun yanıltılmasına yol açmaması ve Şirketimizin bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla, erteleyebilir. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır. Yapılacak açıklamada erteleme kararı ve bunun temelindeki sebepler belirtilir.

Şirketimizde içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesi, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlıdır. Bu onayda, ertelenen içsel bilgi, ertelemenin Şirketimizin yasal haklarının korunmasına etkisi, yatırımcıların yanıltılması riskini oluşturmadığı ve erteleme süresince bu bilginin gizliliğinin korunması için ne gibi tedbirleri alındığı bilgilerine yer verilir.  

Erteleme kapsamındaki içsel bilginin gizlenmesi için gerekli tüm tedbirler alınır. Bilginin ertelendiği süreçte, bilgiyi korumakla yükümlü kişilerin kusuru üzerine, açıklanması ertelenen bilgiyle ilgili söylentiler çıkar veya bazı detaylar herhangi bir şekilde kamuya açıklanır ve bu suretle içsel bilgilerin gizliliği sağlanamazsa, gizliliği korunamayan içsel bilgiler derhal kamuya açıklanır. Ancak bu tür söylentilerin yayılması, Şirketimizin kusurundan kaynaklanmıyorsa ertelemeye devam edilebilir.

          c. Ortaklık Haklarının Kullanımına İlişkin Açıklamalar

 Aşağıdaki konulara ilişkin hususların yönetim kurulu kararı ile kesinleşmesi halinde özel durum açıklaması yapılır ve bu bilgiler ayrıca Şirketimizin internet sitesinde ilan edilir: 

       - Genel kurul toplantı tarihi, saati, yeri ve gündeminin belli olması, genel kurula katılma hakkının ne şekilde kullanılabileceği, genel kurula katılmak veya vekaleten oy kullanmak isteyenlerin yerine getirmeleri gereken yükümlülükler,

       - Gündem maddeleri ile gündem dışı konuların genel kurulda görüşülerek karara bağlanması, genel kurulun toplanamaması, toplam pay sayısı ve toplam oy haklarına ilişkin bilgiler,

       - Kâr dağıtımına ilişkin duyuru, yeni pay ihracı, sermaye artırımlarında tahsis, yeni pay alma hakkının kullanımı, artırılan payların iptali.

          d. İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler

Şirketimiz çalışanları Şirkete ilişkin görevlerin ifa edilmesi veya Şirket adına iş ve işlemlerin yürütülmesi sırasında, sahip olabilecekleri henüz kamuya açıklanmamış içsel bilgiyi gizli tutma ve kendileri veya üçüncü şahıslara menfaat sağlamak amacıyla kullanmamaları veya yetkisiz olarak üçüncü şahıslara açıklamama yükümlülükleri konusunda bilgilendirilirler.

Bunun dışında Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Direktörlüğü tarafından, SPK mevzuatına uygun olarak, iş akdi ile veya başka şekilde Şirketimize bağlı çalışan ve içsel bilgilere düzenli erişimi olan kişilerin bir listesi tutulur ve listede değişiklik olduğunda güncellenir. İçsel bilgilere erişimi olanların listesi ve listede yapılan güncellemeler talep edildiği takdirde SPK ve Borsa İstanbul’a gönderilir. Listede yer alan herkes görevleri sırasında, içsel bilginin korunması ve gizlilik kurallarına uymaları konusunda yazılı olarak bilgilendirilir.

Diğer yandan, bilginin gizlilik kurallarına tabi olan avukatlara, bağımsız denetçilere, vergi danışmanlarına, kredi kuruluşlarına finansal hizmet sunanlara vb. açıklanması, bu kişilerin görevlerini yerine getirirken bu bilgiye ihtiyaç duyuyor olmaları şartıyla yetkisiz açıklama olarak nitelendirilmemektedir. Bunun için, bilginin açıklanacağı kişinin yasal bir düzenleme, ana sözleşme veya özel bir sözleşme gereğince, söz konusu bilgileri gizli tutma yükümlülüğü altında olması gerekmektedir.

          e. Özel Durum Açıklamalarını Yapmaya Yetkili Kişiler

Şirketimizin özel durum açıklamaları Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Direktörlüğü tarafından hazırlanır. Bu birim aynı zamanda kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemekle görevlidir.

Şirketimizde özel durum açıklamalarının yapılmasından sorumlu, Şirketi temsil ve ilzama yetkili en az üç yönetici bulunur ve bu kişilerin adları, yetki ve unvanları Borsa İstanbul ve SPK’ya yazılı olarak bildirilir. Bu kişilerde değişiklik olduğunda bildirim yenilenir. Bu yöneticiler Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi ile yakın iş birliği içerisinde bu sorumluluklarını ifa ederler.

      D. Finansal Raporların Kamuya Açıklanması

Şi6rketimizin yıllık ve ara dönem finansal tabloları ve dipnotları SPK tarafından yayımlanan Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanır.

Finansal tablolar kamuya açıklanmadan önce Denetimden Sorumlu Komite tarafından SPK tarafından yayımlanan muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak ortaklığın sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşleri alınarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak sunulur ve yönetim kurulu tarafından onaylanır.

Bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar, bağımsız denetim raporuyla birlikte, bağımsız denetim kuruluşunu temsil ve ilzama yetkili kişinin imzasını taşıyan bir yazı ekinde Şirketimize ulaştığı ve aynı gün içerisinde Şirketimiz yönetim kurulu tarafından karara bağlandığı günün akşamında Borsa kapanışı sonrasında KAP’a gönderilir. Yıllık ve ara dönem finansal tablo ve faaliyet raporlarının ilanı ve bildirimi sırasında, bu raporların doğruluğuna ilişkin sorumluluk beyanı da Şirket genel müdürü, finansal tablo ve faaliyet raporlarının hazırlanmasından sorumlu bölüm başkanı veya bu sorumluluğu üstlenmiş görevli ile yönetim kurulunca bir iş bölümü yapılmış ise, finansal tablo ve faaliyet raporlarının hazırlanmasından sorumlu yönetim kurulu üyesi ile beraber imzalanarak KAP’a gönderilmek suretiyle kamuya açıklanır.

Yıllık ve ara dönem finansal tablolar ile faaliyet raporları kamuya açıklandıktan sonra, Şirketimizin internet sitesinde (www.tekfen.com.tr) yayımlanır ve en az 5 yıl süreyle kamuya açık tutulur. Bu raporlar ayrıca her zaman Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Direktörlüğünden de temin edilebilir.

Yıllık finansal tablolar ve faaliyet raporları, yıllık olağan genel kurul toplantılarından en az on beş gün önce Şirket merkezinde ortakların incelemesine sunulur ve isteyen ortaklara gönderilir.

Şirketimizin diğer mevzuat gereği hazırladığı finansal tablolar, ilgili mercilerle birlikte eş zamanlı olarak KAP’a iletilir.

      E. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimizin yıllık ve ara dönem finansal tablo ve faaliyet raporlarının kamuya açıklanmasının hemen ardından, ilgili döneme ilişkin faaliyet sonuçlarının değerlendirildiği sunumlar, Şirketimizin internet sitesinde (www.tekfen.com.tr) Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer alan “Sunumlar” başlığı altında yayınlanır.

Sunumlarda, geçmiş faaliyet dönemine ilişkin bilgi ve değerlendirmelerin yanısıra, geleceğe yönelik tahmin, beklenti ve değerlendirmelere de Şirketimizin genel stratejisi ve bütçe verileri çerçevesinde yer verilebilir. Diğer yandan bu tür tahmin ve beklentiler, geleceğin bilinmemesinden kaynaklanan bir takım risklere ve öngörülemeyen çeşitli faktörlere açıktır. Bu kapsamda sunumda, tahmin, beklenti ve değerlendirmelerin çeşitli varsayımlara dayandığına ve ileride gerçekleşecek sonuçların beklentilerden farklı olabileceğine dair bir açıklamaya yer verilir. Sonraki dönemlerde bu tür tahmin ve beklentilerin gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, bu bilgiler revize edilir.

Şirketimiz ayrıca, finansal raporların ilanını takip eden günlerde isteyen tüm menfaat sahiplerinin katılımına açık bilgilendirme toplantıları veya telekonferanslar düzenleyebilir. Bu toplantılara Şirketimizin üst düzey yöneticilerinin katılımı esastır. Yapılacak toplantı ve telekonferanslara ilişkin katılım bilgileri şirketimizin internet sitesi vasıtasıyla en az 15 gün öncesinden, toplantılarda kullanılacak sunumlar ise bir gün öncesinden ilan edilir. Düzenlenecek toplantı ve telekonferanslara ilişkin katılım bilgileri Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Direktörlüğü tarafından önceden talep eden herkese elektronik posta yoluyla gönderilir.

Yatırımcı ve analistlerden gelen taleplere bağlı olarak Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Direktörlüğü ve üst düzey yöneticilerin iştiraki ile çeşitli yurtiçi/yurtdışı yatırımcı/analist toplantılarına veya konferanslarına katılınabilir. Bunun yanısıra iş programının imkan verdiği ölçüde, talep eden yatırımcı ve analistlerle birebir toplantılar yapılır.

      F. Haber ve Söylentilerin Takibi

Şirketimiz hakkında basın-yayın organlarında çıkan haberler günlük olarak, Şirketimizin anlaşmalı olduğu halkla ilişkiler ajansı tarafından takip edilerek Şirketimize gönderilir. 

Basın-yayın organlarında, piyasa veya internet ortamında yer alan ve Şirketimiz kaynaklı olmayan haber veya söylentilerin Şirketimizin hisse senetlerinin değerini etkileyebilecek öneme sahip ve daha önce özel durum açıklaması, izahname, sirküler, SPK tarafından onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar ve diğer kamuyu aydınlatma dokümanları kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikte olması halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda SPK veya Borsa İstanbul tarafından herhangi bir uyarı, bildirim veya talep beklenmeksizin bir özel durum açıklaması yapılır.

Ancak, bu tür haber veya söylentilerde yer alan bilgiler daha önce özel durum açıklaması, izahname, sirküler, SPK tarafından onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar vasıtasıyla kamuya duyurulmuş bilgilerden oluşuyor ve ek bir bilgi içermiyorsa veya Şirketimiz yönetimi tarafından yapılan değerlendirmelerde bu haber veya söylentilerin Şirketimizin hisse senetlerinin değerini etkileyebilecek öneme sahip olmadığı kanaati oluşmuş ise herhangi bir açıklama yapılmaz.

Diğer yandan, bu tür haber veya söylentilerin Şirketimiz tarafından kamuya açıklanması ertelenen bilgilere ilişkin olması durumunda, ertelemeye devam edip etmeme kararı ertelemeye karar veren yetkili kişi veya organın kararına bağlıdır.

Şirketimiz, basın-yayın organlarında çıkan ancak ilgili mevzuat gereği özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentilere ilişkin bir açıklama yapmak istediği durumlarda, Şirketimiz adına kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından basın yoluyla veya Şirket’in internet sitesi üzerinden tekzip, basın açıklaması veya olayın önem ve mahiyetine uygun olarak bir özel durum açıklaması yapılabilir.

Basın-yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili olarak Borsa İstanbul veya SPK tarafından açıklama istenmesi durumunda, konu ile ilgili olarak derhal özel durum açıklaması yapılır.

      G. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler

 Şirketimizde idari sorumluluğu bulunan kişiler, konuya ilişkin mevzuat çerçevesinde;    

       - Şirketimizin yönetim kurulu üyeleri,

       - Yönetim kurulu üyesi olmamakla beraber, doğrudan ya da dolaylı olarak Şirketimiz ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve Şirketimizin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisi olan Grup Şirketler Başkanı ve Başkan Yardımcıları,

       - Şirketimizin son yıllık finansal durum tablosundaki aktif toplamının %10 veya daha fazlasını oluşturan bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri

olarak belirlenmiştir.

Bu çerçevede, Şirketimizde içsel bilgilere düzenli erişimi olmayan veya düzenli erişimi olmakla beraber Şirketimizin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisine sahip olmayan kişi ve yöneticiler idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak değerlendirilmemiştir.

Şirketimiz hisse senetleri ile ilgili olarak idari sorumluluğu bulunan kişiler ile mevzuat gereği bunlarla yakından ilişkili sayılan kişiler tarafından gerçekleştirilen alım-satım işlemlerinin KAP’a bildirilmesine ilişkin her türlü sorumluluk işlemi yapan kişiye aittir.

      H. Basın Açıklamaları ve Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Şirketimizin faaliyetlerine veya finansal durumuna ilişkin olarak daha önce kamuya açıklanan bilgiler kapsamında olan ve ticari sır niteliğinde olmayan her türlü bilgi ve rapor talebi ile tüm sorular telefon, elektronik posta veya yapılacak toplantılar vasıtasıyla Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Direktörlüğü tarafından cevaplandırılır.

Yazılı ve görsel medya ile çeşitli veri dağıtım kanallarından gelen röportaj ve söyleşi talepleri öncelikle Şirketimizin Kurumsal İletişimden sorumlu birimine yönlendirilir ve konuyla ilgili Şirket yekililerinin koordinasyonu bu birim tarafından yapılır. Ayrıca, yapılacak basın toplantı ve açıklamaları da Başkan’ın onayı ile aynı birim tarafından koordine edilir.

Şirketimiz yöneticileri tarafından bu kapsamda yapılan açıklamalar esnasında herhangi bir içsel bilginin kasıt olmaksızın duyurulması durumunda, derhal özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin mevzuata uygun olarak ayrıca bir açıklama yapılır.

Yukarıda belirtilen süreç dışında, Şirketimiz çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından veya herhangi bir kuruluş/kişi tarafından gelen soruları cevaplandıramazlar.

Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Direktörlüğü’ne ait iletişim bilgileri Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.

      I. Analist Raporları 

Şirketimizle ilgili olarak hazırlanan analist raporları Şirketimizin internet sitesinde yayımlanmaz ve bu raporların hazırlanmasında kullanılan modele ve sonuçlarına ilişkin olarak herhangi bir sorumluluk kabul edilmez. Diğer yandan, talep edilmesi halinde, raporlarda yer alan bilgiler doğruluğu yönünden gözden geçirilebilir.

Şirketimizi takip eden analistlerin adı-soyadı, bağlı bulundukları kurum ve iletişim bilgileri Şirketimizin internet sitesinde yayınlanır.

 

      J. İnternet Sitesi

Şirketin internet sitesi (www.tekfen.com.tr) kamuoyunun aydınlatılmasında aktif olarak kullanılır. Şirket internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünde;

       - Ticaret sicili bilgileri

       - Son durum itibariyle ortaklık yapısı

       - Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri hakkında bilgi

       - Özel durum açıklamaları

       - Yıllık ve ara dönem finansal tablolar ile faaliyet raporları

       - Genel kurul toplantılarına ilişkin çağrı, gündem, bilgilendirme dökümanı, toplantı tutanakları, hazirun cetvelleri

       - Vekaleten oy kullanma formu

       - Şirket esas sözleşmesinin son hali

       - Bilgilendirme politikası

       - Kâr dağıtım politikası ve kar dağıtım tarihçesi

       - Şirketimiz etik kuralları

       - Kurumsal yönetim uygulamaları ve kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporları

       - Yönetim Kurulu’na bağlı komitelere ilişkin bilgiler

       - Yatırımcı sunumları

       - Gerçekleştirilecek yatırımcı toplantılarına ilişkin haber ve duyurular

       - Sıkça sorulan sorular bölümü

       - Menfaat sahiplerinin ihtiyaç duyabileceği diğer bilgiler

yer alır.