Bağış Politikası

Tüm işkollarında yürüttüğü faaliyetlerin, bir parçası olduğu toplumla ve içinde bulunduğu çevreyle yakından bağlantılı olduğunu bilen ve bu bağların güçlendirilmesini bir zorunluluk olarak gören Tekfen, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde doğal kaynakların doğru kullanılması, çevrenin korunması ve toplumsal gelişmenin sağlanması konularına duyarlılıkla yaklaşmaktadır. Tekfen, kamu yararı gözeten projelerde çeşitli sivil toplum ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak faaliyetler gerçekleştirerek, kendisinin de bir parçası olduğu toplumsal ve çevresel koşulları iyileştirme çabalarına destek verebilmektedir. Tekfen çatısı altındaki kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, gerek Grup şirketleri yoluyla gerekse kendi özgün projelerini geliştiren Tekfen Vakfı yoluyla gerçekleştirilmektedir.

Tekfen ayrıca, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslar dahilinde çeşitli kurum ve kuruluşlara nakdi veya ayni nitelikte bağış ve yardımlar yapmaktadır. Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum ve kuruluşların seçiminde Tekfen'in kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilmektedir.

500 bin TL'nin üzerindeki bağış ve yardımlarda ilgili şirketin Yönetim Kurulu'nun kararı gerekmektedir.

Yıl içinde yapılan bağışların toplamı ve bunlardan yararlananlar, ilgili yıla ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların bilgisine sunulmaktadır. Yıl içinde yapılan bağışlar 1. Temettü tutarının belirlenmesi sırasında kâr rakamına ilave edilir.