Dünya Ekonomik Forumu'nun her yıl yayımladığı Küresel Risk Raporu'nun 2020 yılı çalışmasında, önümüzdeki on yılda beklenen küresel risklerin ilk beşi çevresel risklerden oluşmaktadır.

On yıllık süre içerisinde gerçekleşme olasılığı en yüksek beş küresel risk; aşırı hava olayları, iklim değişikliğiyle mücadele ve uyumdaki başarısızlık, doğal afetler, biyolojik çeşitlilik kaybı ve ekosistem tahribatı ile insan kaynaklı çevresel zarar ve afetler olarak listelendi. Çevresel risklerin her geçen gün etkisini artırdığı günümüzde, başta kamu ve özel kuruluşlar olmak üzere herkese önemli sorumluluklar düşüyor.

Tüm işkollarında yürüttüğü faaliyetlerin insan, toplum ve çevreyle yakından bağlantılı olduğunu bilen ve bu bağların güçlendirilmesini bir zorunluluk olarak gören Tekfen, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde doğal kaynakların doğru kullanılmasına ve faaliyetlerinin çevre üzerinde en az etki yaratacak şekilde yürütülmesine duyarlılıkla yaklaşmaktadır. Grup, çevreye/topluma saygıyı ve çevre dostu teknolojik gelişimi, gelecek planları için en temel öncelikler olarak görmektedir.

 

Dünya Ekonomik Forumu'nun her yıl yayımladığı Küresel Risk Raporu'nun 2020 yılı çalışmasında, önümüzdeki on yılda beklenen küresel risklerin ilk beşi çevresel risklerden oluşmaktadır.

Tekfen Holding'in sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde 2018 yılında imzaladığı Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Grubun çevre yaklaşımını daha da ileri taşıyacak önemli bir araçtır. Tekfen Grubu, bu çerçevede faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerini en aza indirmeye yönelik önlemleri artırmayı, iş süreçlerinde sürdürülebilir bir üretim ve tüketim programı oluşturmayı, potansiyel çevresel riskler hakkında paydaşlarının farkındalığını artıracak çalışmalar yapmayı ve çevreye daha duyarlı teknolojileri tercih ederek, temiz teknolojileri kullanmanın yararlarını paydaşlarıyla paylaşmayı taahhüt etmiştir.

Grup Şirketlerimiz, çevre ile ilgili çalışmalarında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Standardını kılavuz olarak seçmiştir. Tekfen İnşaat'ın Merkez Ofisi ile tüm proje ve işyerlerinde, Tekfen İmalat'ın Merkez Ofisi ile Derince Fabrikası'nda ve Toros Tarım'ın Merkez Ofisi ile Mersin, Samsun ve Ceyhan Üretim Tesislerinde, ISO 14001:2015 standardına uygun Çevre Yönetim Sistemi kurulmuş ve uygulanmaktadır.

İklim Değişikliği Yönetimi

Günümüz dünyasında büyümeyi sürdürülebilir kılmanın şirketler açısından en temel şartları doğru algılama, çabuk tepki verme ve hızlı karar alabilme yeteneklerini geliştirmek olduğu kadar, gelecek planlarını da doğru temeller üzerine inşa etmektir. Bu temelin anahtar kelimeleri ise başta çevreye ve topluma saygı, teknolojik gelişimdir.

Tekfen Holding, son yıllarda iklim değişikliğinin çevre, toplum ve ekonomiye giderek artan etkilerini, sürdürülebilir iş anlayışı ve risk yönetimi çerçevesinde iş stratejilerine yansıtmaya, entegre etmeye başlamıştır. 2010 yılından itibaren CDP (Carbon Disclosure Project) raporlama kriterlerine uygun olarak, iklim değişikliği ile ilgili bilgilerini kaydeden ve sera gazı emisyon performansını Grup içinde raporlayan Tekfen Grup Şirketleri, 2017 yılında CDP İklim Değişikliği Programı'na resmi olarak katılmıştır.

Tekfen Holding A.Ş. 2019 yılı raporlaması ile İklim Değişikliği ve Su kategorilerinin her ikisinde de A bandında derecelendirilen Türkiye’deki tek şirket olma başarısını göstererek, Türkiye’nin İklim ve Su Liderleri arasında yer almıştır.

İklim Değişikliği Yönetimi
Su Yönetimi

Bir doğal kaynak olarak su, dünyayı etkileyen sorunların içerisinde belki de en önemlisi olarak karşımıza çıkıyor. Dünyada kişi başında düşen kaliteli su miktarı her geçen gün azalıyor ve suyun yönetiminde rekabet daha da fazla hissediliyor. İş dünyası için bu durum, değişen şartların şirketler için getirdiği risk ve fırsatları anlayabilmek; operasyonlarını, ürün ve hizmetlerini, gerektiğinde iş modellerini ve tüm süreçlerini bunlara göre yeniden düzenlemek anlamını taşıyor.

Tekfen, su yönetimi ile ilgili prensiplerini ve taahhütlerini Tekfen Su Politikası ile tanımlamış, çalışanlara ve üçüncü taraflara duyurmuştur. Su Politikası

Tekfen, Su Yönetimi ile ilgili stratejisini, risklerini ve fırsatlarını, yönetim metotları vb. konuları CDP Su Güvenliği Raporu ile birlikte kamuya açmaktadır.

Tekfen Holding A.Ş. 2019 yılı raporlaması ile İklim Değişikliği ve Su kategorilerinin her ikisinde de A bandında derecelendirilen Türkiye’deki tek şirket olma başarısını göstererek, Türkiye’nin İklim ve Su Liderleri arasında yer almıştır.

Su Yönetimi
Biyoçeşitlilik

Hızla artan dünya nüfusuna bağlı olarak tüketimin de artması günümüzde biyoçeşitliliği daha fazla tehdit eder hale gelmiştir.

Tekfen, insan kaynaklı biyoçeşitliliğe verilen zararı engellemedikçe, birçok mikroorganizmanın, mantarın, bitkinin ve hayvan türünün yok olacağını, türlerin yok olması ve bozulan ekosistemlerin ise insanın temiz suya, havaya ve sağlıklı gıdaya erişimini de olumsuz yönde etkileyeceğinin bilincindedir.

Tekfen, faaliyetleri nedeniyle etkilenen flora ve faunayı korumak adına çalışmalar yapmaktadır.

Tekfen, biyoçeşitlilik ile ilgili prensiplerini ve taahhütlerini Tekfen Biyoçeşitlilik Politikası ile tanımlamış, çalışanlara ve üçüncü taraflara duyurmuştur. Biyoçeşitlilik Politikası

Biyoçeşitlilik