Background Image
Previous Page  5 / 78 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 78 Next Page
Page Background

5

T

ekfen İnşaat, sürdürülebilir bir ge-

leceğin ancak çok sayıda güvenilir

ve başarılı iş ortağı ile birlikte elde

edilebileceği görüşünden hareketle, “Te-

darikçi Yönetimi (Supplier Management)

Projesi”ni 18 Aralık itibariyle hayata geçir-

di. Satın Alma Bölümü ile Bilgi ve İş Çözüm-

leri Bölümü’nün altı aylık ortak çalışma-

sıyla geliştirilen proje, şirketin en önemli

paydaşları arasında yer alan tedarikçi ve alt

yüklenicilerin günümüz gereklerine uygun

olarak yönetilmesini amaçlıyor.

Şirketin web sitesinden ulaşılabilen plat-

form, Tekfen İnşaat’ın dijital dönüşüm ha-

reketi kapsamında hayata geçirilmiş kritik

projelerden biri. Projenin esas hedefi, etki-

li bir tedarik zinciri altyapısı kurmak, ilgili

şirket hafızasını oluşturmak, sürdürülebi-

lirliği sağlamak ve etkin tedarikçi yönetim

kabiliyetini merkez ve proje fonksiyonları-

na kazandırmak olarak tanımlanıyor. Te-

darikçi ve taşeronlar kendilerini ve sağla-

dıkları hizmetleri platform üzerinden

Tekfen İnşaat’a tanıtabilecekleri gibi, yapı-

lacak iç değerlendirme sonrasında şirketin

onaylı tedarikçi listesine de dahil olabile-

cekler.

Tekfen İnşaat’ın tedarikçi

ve taşeronlarına yönelik

Tedarikçi Yönetimi

Platformu hizmete girdi

Tedarikçi

yönetiminde

dijital

devrim

“Sistem sayesinde sağlıklı ve objektif veriler elde edilebilecek”

Alper Molla, TİTAŞ Satınalma Müdürü

Bu proje hangi somut amaca hizmet ediyor?

Tedarikçi Yönetimi Platformu öncelikle Tekfen İnşaat’ın resmi, güncel ve izlene-

bilir bir tedarikçi havuzu oluşturmasına ve yönetmesine hizmet ediyor. Projenin

amacı öncelikle tedarikçilerin, kayıtlarını kendilerinin yaptığı interaktif bir plat-

formda, portföy yönetim süreçlerine dahil edilmeleri. Aynı zamanda bu platfor-

mun, tedarikçilerle işbirliğini artırmaya ciddi anlamda katkı sağlayacağı düşü-

nülüyor. Bir başka kritik husus da ISO standartları tarafından talep edilen rutin

tedarikçi değerlendirme prosedürünün, platform sayesinde sistematik ve dijital

bir altyapıya kavuşturulmuş olması. Daha sonraki aşamalarda, sistemin mevcut

ERP (Enterprise Resource Planning - Kurumsal Kaynak Planlaması) sistemiyle

entegrasyonu tamamlanarak, oluşan değerli hafıza, aktif satın alma süreçlerine

aktarılacak. Yapılan bu yenilik Tekfen’in küresel prestijine de katkıda bulunacak.

Listede yer almanın kriterleri neler?

İlk fazda amaç, olabildiğince çok tedarikçinin sisteme kaydolmasını sağlamak

ve portföyü zenginleştirmek. Daha sonraki fazlarda “Tekfen İnşaat Onaylı Teda-

rikçi Programı” ile akreditasyon sistemine geçilecek.

Listeye girdikten sonra, orada kalmak için bir performans şartı var mı?

Tekfen İnşaat tarafından onaylanan Akredite Tedarikçi Listesi oluşturulduktan

sonra, belirlenen periyotlarda yapılacak gözden geçirmelerle liste sürekli ola-

rak güncellenecek. Listeye dahil olmak ve listede kalmak için tedarikçilerden

yeterli değerlendirme kriterlerini sağlamaları ve kendilerini sürekli geliştirerek

söz konusu performans seviyelerini korumaları talep edilecek.

Bu sistemnasıl bir fark yaratacak?

Bu sistem ile yaratılacak olan şirket hafızası sayesinde, geçmişe dönük teda-

rikçi performansları tüm çalışanların bilgisine açık bir şekilde izlenebilecek.

Bu sayede riskleri minimize etmek ve iyi performansları ödüllendirmek adına

sağlıklı ve objektif veriler derlenebilecek. Sistem sayesinde Tekfen İnşaat, ka-

yıtlı tedarikçilerini performans, işkolu, çalışma şekli, kalite ve akreditasyon gibi

kriterlerde sınıflandırabilecek; kimin hangi işi nasıl yapabileceğini öngörerek

planlama aşamalarına daha etkili veriler yansıtabilecek.