Background Image
Previous Page  3 / 78 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 78 Next Page
Page Background

3

Kırk

Bir fincan kahvenin kırk yıllık hatırı varsa,

kırk sayı T Bülten’in ne kadar hatırı var

acaba?

Yıldönümleri illa muhasebe zamanıdır ne-

dense. O zaman ben de bu sayıyla 10. yayın

yılını dolduran dergimiz hakkında birkaç söz

söylemek istiyorum.

Epeyce yıllar önce, eskiler hatırlayacak, Tek-

fen İnşaat’ın “Pencere” adlı bir dergisi var-

mış. Fakat zamanla devam etmeyip yayından

kalkmış. 2007 yılının sonlarında, Tekfen

Grup Şirketleri için bir dergi yapma fikrini

sunarken, “Peki, bir dergiyi dolduracak kadar

haberi nereden bulacaksınız?” sorusunun so-

rulduğunu hatırlıyorum. Ama sayfa sayısın-

dan da önce, yanıtını aradığımız daha başka

sorular vardı. En basitinden, “Bize böyle bir

dergi neden lazım?” sorusu. Anlatayım...

Yola çıkış noktamız, Tekfen çalışanlarının,

tüm Tekfen şirketleri ve insanları hakkında

güncel bilgi edinebilecekleri bir mecra yarat-

maktı. Bununla beraber, birbiriyle az etkile-

şimi olan Grup şirketleri ya da farklı coğraf-

yalar sebebiyle birbirlerinden uzak olan

proje veya fabrikaları birbirleriyle yakınlaş-

tırmak. Tabii ki de Tekfen’in münferit şirket-

lerden ibaret olmadığını, tek ve kocaman bir

aile olduğunu göstermek ve bu ailenin bir

parçası olduğumuzu hissettirmek, yani aidi-

yet duygusunu pekiştirmek. Nedenlerimiz

kısaca bunlardı.

Bunu nasıl yapacağımıza gelince... Doğrusu-

nu söylemek gerekirse, ilk başta ne yapacağı-

mızdan çok, ne yapmak istemediğimizden

emindik. Birçok şirket dergisi var ve ne yazık

ki bunların büyük bölümü gerçek değil, sa-

mimi değil, ısmarlama dergiler. Biz de herke-

sin bildiği yoldan gidip sıradanlık tuzağına

düşmek istemedik. Bu nedenle de, kendimi-

ze bazı sözler verdik. Buna “yayın ilkeleri-

miz” de diyebilirsiniz.

Birbirinden farksız ve fazlasıyla “self promo-

tion” kokan sayısız kurumsal dergi arasında

farklılaşarak, T Bülten kendi çapında duruşu

olan bir yayın olacak. Oldu da!

En önemlisi, T Bülten ısmarlama bir yayın ol-

mayacak. İçinde yer alan tüm haber ve konu-

lar Tekfen’in işleri ve çalışanlarının hayatları

ya da etkinlikleri ile ilgili olacak. Oldu da!

Kapak görselimiz illa bir proje, bir fabrika

resmi olmak zorunda olmayacak; o sayıda

dergiyi ele aldıracak kadar dikkat çekici her-

hangi bir konuda bir görsel olabilecek. Bir

proje fotoğrafı, ne zaman ki nefes kesen gü-

zellikteyse, o zaman kapak olacak. Oldu da!

Tekfen’in ve Tekfenliliğin vücut bulması için,

röportajlara ve insan hikâyelerine azami öl-

çüde yer vermeye çalışacağız. Bunun için

şantiye şantiye, fabrika fabrika gezeceğiz,

sahaya ineceğiz. Gezdik de, indik de!

Dergi olabildiğince renkli, takibi ve okunma-

sı kolay şekilde kurgulanacak. Boyutu, re-

simlerin albenisini ve etkisini artırmak için

büyük olacak. Oldu da!

T Bülten, tam on yıl önce, işte böyle bir viz-

yonla yola çıktı. Bazen eleştirildi, her yaptı-

ğımız beğenilmedi. Çok normal. Fakat ne

için ve hangi kaidelerle yola çıktığınızı bildi-

ğinizde, bazen bunu göğüslemek gerekir,

yoksa işin bütünlüğü kaybolur. İnandığınız

şeyin arkasında durmak ve yıldan yıla arka-

sını getirmektir önemli olan.

Fakat bir dergiyi yapanlar değil, onu okuyan-

lar yaşatır. Yani siz! Dergimizi on yıldır hiç

aksatmadan takip eden binlerce okurumuz.

Siz ki, her sayısını heyecanla beklediniz,

“Daha çıkmadı mı?”, “Bize ne zaman sıra ge-

lecek?” diye hep takipte oldunuz. Kaç fabri-

ka, şantiye, birim biliyoruz ki, söyleşiye geç-

meden önce, “Neden bu kadar geciktiniz?

Niye daha önce gelmediniz?” sorularına ce-

vap verip, gönül almak zorunda kaldık! Kaç

tane şiir, türkü gönderenimiz oldu, ya da biz-

ler için bir gezi güncesi kaleme alan. Sağ

olun, var olun.

Hepimiz biliyoruz ki değişmeyen tek şey de-

ğişimin kendisidir. O nedenle, okuyacağınız

bu bülten, bu şekliyle okuyacağınız son bül-

ten olacak. T Bülten, gelecek sayılarında, ya-

yın ilkelerinden taviz vermeden ama yeni

şekliyle, günün jargonuyla “yeni sürüm” ola-

rak karşınıza çıkacak. Ve siz siz olun, bizi

okumaya devam edin.

İyi ki doğdun, iyi ki varsın T Bülten!

Sevgi ve saygılarımla,

Dori Kiss Kalafat

dori@tekfen.com.tr