Background Image
Previous Page  9 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 56 Next Page
Page Background

9

Üstte:

Eskişehir’de arazi çalışmasında.

(1952)

Solda:

Konya Havaalanı’nda kontrol

mühendisleriyle; İsmet, Günay Ünlüsoy,

Nihat Gökyiğit, İrfan. (1956)

Sol altta:

Feyyaz-Nihat-Necati Müşavir

Mühendislik (FNN) kurucuları; Feyyaz

Berker, Nihat Gökyiğit, Necati Akçağlılar.

Altta:

İstanbul’da, Aksaray çevresinde

yol yapım çalışmaları. (1958)

Konya Havaalanı, 1956 yılının sonu-

na doğru tamamlandı. Nihat Gökyi-

ğit, resmi sektörde başka bir görev

alarak çalışmaya devam edebilirdi,

fakat o, artık kendi işini kurma za-

manının geldiğini düşünüyordu.

Tekfen’in ilk nüvesini oluşturacak

girişimin hikâyesini, Nihat Gökyiğit

şöyle anlatıyor:

İş hayatına atılırken, planlı hareket

ederek hazırlanıyordum. Özel sektör

ve resmi sektörde üçer sene çalışır-

sam, iki farklı sektörde kazanacağım

tecrübe ve iş dünyasını tanımanın,

kendi işimizi kurma ve geliştirmede

yararlı olacağını düşünmüştüm. Öyle

de yaptım. Aynı düşünceleri paylaştı-

ğım Feyyaz ile her fırsatta, kendi işi-

mizi kurmayı konuşuyorduk. Feyyaz,

Hava Meydanları İnşaat Reisliği’nde

Araştırma Dairesi Başkanı idi. Ayrıca,

Esenboğa Havaalanı inşaatında şan-

tiye şefliği yapmıştı.

Öncelikle düşündüğümüz iş, az ser-

maye gerektiren bir müşavir mühen-

dislik firması kurmaktı. Her ikimizin

de uzmanlık alanı olan toprak ve

malzeme konusunda, laboratuvar ku-

rarak denetim ve müşavirlik hizmeti

vermeyi planladık. Ortak olarak

Necati’yi de gözümüze kestirmiştik.

Fakat Necati, Hava Meydanları İnşa-

at Reisliği’nde, Akaryakıt Tesisleri

Daire Başkanı idi ve elindeki bazı

önemli işleri teslim etmeden işi bıra-

kamayacağını söylemişti. Bu nedenle,

Feyyaz’la birlikte yola çıktık ama

Necati’yle de irtibatı kesmedik.

İlk firmamızı, 1956 yılında “Feyyaz -

Nihat Müşavir Mühendislik” unvanıy-

la kurduk. İsrail Büyükelçiliği’nin ar-

kasında, kömürlük iken kapıcı dairesi

olarak tadil edilmiş bir yeri laboratu-

var olarak kiraladık. Her şeyi en he-

saplı şekilde yapmaya çalışıyorduk. İş

aldıkça yerimizi büyütüp, daha düz-

gün bir yere geçmeyi planlamıştık.

Nitekim biz iş ararken, işler bize gel-

meye, adeta yağmaya başladı.

Bu dönemde alınan en önemli işler-

den bir tanesi, dönemin ünlü müte-

ahhitlerinden Kadri Veziroğlu’nun

İstanbul’da inşasına başladığı bü-

yük bulvar projelerinin kontrolünü

yapmaktı. Kadri Veziroğlu, çok

önem verdiği bu işin mükemmel ol-

masını istiyordu. Bu nedenle de,

kendi mühendislerine vermediği,

gerektiğinde işi durdurma yetkisini

FNN’ye vermişti:

Görüşme sonrasında müşavirlik tek-

lifini kabul ettik ve hemen çalışmaya

başladık. İstanbul’da inşa edilecek

Vatan Caddesi’nin kenarında, labo-

ratuvarımızı kurduk ve gerekli teçhi-

zatı temin ettik... Yapılan işlerin kali-

tesi oldukça yüksekti. Biz de özel

kontrol teşkilatı olarak, işleri itinay-

la takip ediyorduk. Bilindiği gibi bu

yollar, çok dayanıklı oldu, yıllarca

hasar görmedi ve hiçbir sıkıntı ya-

şanmadı. Bu dönem gerçekleşen

imar hareketinde, her ne kadar bazı

tarihi eserler yeteri kadar korunma-

mış olsa da, İstanbul trafiği uzun

süre nefes alabildi.

FEYYAZ - NİHAT -NECATİ MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK (FNN)

“Metcalfe Hamilton and Grow” bün-

yesinde Balıkesir, Eskişehir ve Ada-

na İncirlik Havaalanlarının inşasında

çalıştıktan sonra, Nihat Gökyiğit’in

1954 yılında gruptaki işi sona er-

mişti. Gökyiğit, özel sektörde arzu

ettiği deneyimi kazandığına inanı-

yor ve artık biraz da resmi sektörü

tanımak istiyordu. Tam o günlerde,

arzu ettiği bu fırsat, kendiliğinden

ayağına geldi:

“Metcalfe Hamilton and Grow” kon-

sorsiyumu inşaat grubu ile işim sona

ermişti. Sonradan ortağım olan Ne-

cati Akçağlılar ve Feyyaz Berker, Ba-

yındırlık Bakanlığı’na bağlı Hava

Meydanları İnşaat Reisliği’nde çalışı-

yordu. Benim, havaalanı inşaatı ko-

nusunda galiba biraz şöhretim olmuş

ve belki Necati ile Feyyaz’ın referans-

ları da yardım etmişti. Mayıs ayında

henüz önceki işim bitmeden, teşkila-

tın reisi Esat Turgut bey beni görüş-

meye davet etti.

Hava meydanları inşaatları, evvela

ABD askeri yardım kanalından başla-

mıştı. Daha sonra bu işler, NATO iha-

leleri olarak devam ederken, Bayın-

dırlık Bakanlığı’nda Esat Turgut

beyin baktığı bölüme verilmişti. O

günlerde Esat bey,

“Sana havaalanı inşaatlarımızdan bi-

rinde, kontrol amirliği görevi vermek

istiyorum. Üç yerimiz var; Konya,

Merzifon, Eskişehir. Hangisini arzu

edersen, oraya tayin ederim. Hemen

şimdi karar verme, yarın tekrar konu-

şalım,” dedi.

Nihat Gökyiğit, bu üç seçenek ara-

sından Konya’yı gözüne kestirmişti.

Akşam eve gittiğinde, durumu aile-

siyle de paylaştı. O akşam, kayınvali-

desi de evdeydi. Muhacir olarak bir

süre Konya’da bulunduklarını ve şe-

hir halkının kendilerine çok yardım-

cı olduğunu anlatan kayınvalidesi,

Konya’yı tercih etmesi konusunda

tavsiyede bulununca, Gökyiğit’in ka-

rarı daha da kesinleşti. Ertesi gün,

Konya Havaalanı Kontrol Amirliği

görevini kabul ettiğini bildirdi.

RESMİ SEKTÖR DENEYİMİ