Background Image
Previous Page  12 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 56 Next Page
Page Background

12

HABERLER

En üstte:

“Toros” deyince akla gelen üç

isim; Necati Akçağlılar, Esin Mete, Erhan

Öner.

Üstte:

Tekfenbank Yönetim Kurulu

Başkanı Necati Akçağlılar, arkada solda

Başkan Yardımcısı Ercan Kumcu ve

Genel Müdür Mehmet Erten.

Solda:

Tekfen Dış Ticaret ekibi. (1986)

Altta:

TİMAŞ Derince Atölyesi; solda

TİTAŞ Genel Müdürü Günay Ünlüsoy,

Nihat Gökyiğit, Feyyaz Berker, TİMAŞ

Genel Müdürü Hayri Adanalı. (1971)

Tekfen’in bugün en büyük faaliyet

alanlarından birini oluşturan tarım-

sal sanayi sektörüne girişi, 1981 yı-

lında Ceyhan’da bir gübre fabrikası

kurmasıyla başladı. Grup, daha önce

Mersin, Yarımca ve Gemlik’te kuru-

lacak üç ayrı gübre fabrikası için tek-

lif verdiğinden konuya yabancı de-

ğildi. 1970 yılında Ege ve Akdeniz

bölgelerinde kurulacak gübre fabri-

kaları için devlet tarafından teşvikli

lisans verilince, bu yatırım fırsatını

değerlendiren Tekfen, dördüncü sa-

nayi tesisini Ceyhan’da hizmete sok-

tu. Şirketin isim babası ise Nihat

Gökyiğit’ti:

Tesis, Çukurova’da kurulacaktı. Şirke-

tin ismi olarak, ilk akla gelen “Çuku-

rova” yerine, GAP bölgesini de içeren

daha geniş kapsamlı ve yabancılar

tarafından kolay telafuz edilen “To-

ros” ismini teklif ettim; kabul edildi ve

firmanın isim babası oldum.

Toros Gübre fabrikasının açılışını

1981 yılının mayıs ayında, Başbakan

Yardımcısı Turgut Özal yaptı. Nihat

Gökyiğit, daha sonra başbakan olan

Turgut Özal’ın kendilerine verdiği

ilham ve cesareti şöyle aktarıyor:

Özal daha sonra görevden ayrılarak,

kendi partisini kurma çalışmalarına

başladı. O günlerde, Toros’un açılışıy-

la ilgili fotoğrafları içeren albümü

takdim etmek ve teşekkürlerimizi

iletmek üzere, Erhan Öner ile kendisi-

ni ziyaret ettik. Resimlere baktı ve

ilerde tesisin arazi sıkıntısı olabilece-

ğini söyleyerek büyütmemizi önerdi.

Başbakan olduktan sonra tekrar gö-

rüştüğümüzde, ne kadar büyüttüğü-

müzü sordu. 100 bin m

2

den 115 bin

m

2

ye çıktığımızı söyledim. Gülerek;

“Size, tarla almanızı söylememiştim!”

dedi. Mesajı almıştık; “Gelişen bu ül-

kede, büyük düşünmeye alışın!” de-

mek istiyordu.

TOROS TARIM

1980 yılında Turgut Özal’ın başba-

kan yardımcısı olarak göreve gelme-

siyle, Türkiye ekonomisinin rotası

değişti. Ekonomide serbest rejime

geçilirken, ihracatı körüklemek

amacıyla büyük dış ticaret şirketleri

kuruldu. Bu şirketlerden biri de,

Tekfen Dış Ticaret A.Ş. idi:

1981 yılının ağustos ayında, Tekfen

Dış Ticaret A.Ş.’yi kurarak biz de bu

yarışta yer aldık. Şirketin başına da

Mis Süt’te başarılı bulduğumuz Cemil

Atkay’ı getirdik. İki yıl içinde, Tekfen

üretimi olan süt, ampul ve kimyevi

gübrenin yanı sıra, iki yüzden fazla

şirkete ait çeşitli malları ihraç eder

hale gelmiştik. Yaklaşık 50 ülkeye ih-

racat yapıyor ve birçok ülkede ofis

açıyorduk.

Tekfen Dış Ticaret’in büyük hamlesin-

de, başta Cemil Atkay olmak üzere,

çalışanların inanılmaz özveri ve he-

yecanının büyük payı vardı. Ne yazık

ki Cemil Atkay’ı, 4 Ocak 1990’da, elim

bir trafik kazasında kaybettik.

TEKFEN DIŞ TİCARET

Taahhüt işlerinin finansmanı ilk yıl-

lardan itibaren Tekfen’in en sıcak

konuları arasında yer aldığından, bir

bankaya sahip olma düşüncesi her

zaman gündemde olmuştu. Yapı ve

Kredi Bankası ile Arap-Türk Bankası

ortaklıklarının ardından Tekfen,

kendi yöneteceği bir bankaya sahip

olma düşüncesiyle 1989 yılında

Tekfenbank’ı kurdu.

Ancak verilen lisans mevduat ban-

kacılığına uygun olmadığından, Tek-

fenbank yıllarca tek şubeli bir yatı-

rım bankası olarak kaldı. Kriz

döneminde TMSF’ye devredilen

Bank Ekspres 1999’da satışa çıkarı-

lınca, Tekfen bu bankayı satın alarak

ticari bankacılığa başladı. Bu tarih-

ten sonra hızla büyüyerek değerle-

nen bankanın yüzde yetmiş hissesi

2006 yılında Yunanlı EFGEurobank’a,

tamamı ise 2013 yılında Kuveyt kö-

kenli Burgan Bank’a satıldı.

TEKFENBANK

Nihat Gökyiğit, TİMAŞ’ın kuruluş ge-

rekçesini şöyle açıklıyor:

Tekfen olarak inşaat, tesisat ve mon-

taj işlerinde çok önemli mesafe almış

ve “marka” olmuştuk. Ancak, sanayi ve

petro-kimya tesisi projelerinde, mü-

hendislik ve tedarik de dahil, komple

teklif vermek istiyorduk. Bunun için

ağır çelik konstrüksiyon elemanlarına

ilaveten, endüstri tesisleri için çeşitli

aksamın mühendisliğini ve üretimini

yapmak gerekiyordu. Bu maksatla

1970 yılında kurulan Tekfen İmalat ve

Mühendislik A.Ş. (TİMAŞ), Derince’de-

ki atölyede faaliyete başladı.

TEKFEN İMALAT VE MÜHENDİSLİK (TİMAŞ)

Tekfen Mühendislik’in, “Feyyaz-Nihat-

Necati (FNN) Müşavir Mühendislik

Şirketi”ne kadar uzanan geçmişiyle

yarım asırdan fazla bir tecrübe biri-

kimine sahip olduğunu belirten Ni-

hat Gökyiğit, bu birikimin Tekfen’in

en güç petro-kimya ve sanayi proje-

lerinde dahi tek başına yeterlik alma

seviyesine ulaşmasında çok önemli

bir role sahip olduğunu düşünüyor.

Gökyiğit, Tekfen Taahhüt Grubu’nun

üstlendiği işlerin yanı sıra grup dı-

şında da başarılı projelere imza atan

Tekfen Mühendislik’in kuruluşuna

giden süreç hakkında şunları söylü-

yor:

Tekfen’in kuruluşundan beri var olan

mühendislik birimi, 1983 yılına kadar

Tekfen İnşaat bünyesinde, mühendis-

lik departmanı olarak varlığını sür-

dürdü. Bu süreçte ağırlıklı olarak

boru hatları ve tank sahaları projele-

rinde hizmet veren mühendislik biri-

mi, iş hacminin artmasıyla 1984 yılın-

da Tekfen Mühendislik A.Ş. adıyla

kuruluşunu gerçekleştirdi.

TEKFEN MÜHENDİSLİK