Background Image
Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

5

TEKFENVE

KAZAKİSTAN

T

ekfen, Kazakistan’daki varlığını yeni projelerle güçlendiriyor. Kazakistan’ın en büyük pet-

rol, gaz ve sülfür üreticisi Tengizchevroil (TCO) şirketinin Tengiz Petrol Sahası’nda baş-

lattığı “3rd Generation Plant” (Üçüncü Üretim Projesi) adlı dev petrol-gaz sanayi tesisi

yatırımının geçici inşaat üniteleri GATE tarafından inşa edilecek. Toplam 76 milyon ABD doları

tutarındaki proje kapsamında yangın ve gaz alarmı, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemle-

ri ve telekom altyapısı gibi tamamlayıcı sistemlerle birlikte 35 adet konteyner ve modüler tipte

bina EPC bazında inşa edilecek.

Bu projeyle birlikte Tekfen’in TCO ile devam eden kontrat sayısı 3’e ulaştı. Tekfen, bundan önce

de “3rd Generation Plant” yatırım projesinin başlangıç aşamasına yönelik olarak 2014 yılı itiba-

riyle 75 milyon ABD doları tutarında proje üstlenmişti. Tekfen, aşama aşama açılan iş paketi

ihalelerine katılarak Tengiz Petrol Sahası’ndaki mevcudiyetini daha da güçlendirmeyi ve daha

büyük ölçekli endüstriyel tesis projelerinden pay almayı hedefliyor.

Kazakistan’da

yeni proje

Tekfen-Gama ortaklığı olan GATE, 15 Mayıs 2017 tarihinde

Kazakistan’ın en büyük petrol üreticisi Tengizchevroil şirketi ile

“Geçici İnşaat Üniteleri” projesi için sözleşme imzaladı.

T

ekfen’in Kazakistan’daki varlı-

ğı, Sovyetler Birliği’nin dağıl-

masından sonra Grup’un Hazar

bölgesinde varlığını güçlendirmeye

başladığı 1990’lı yıllara kadar uzanı-

yor. Hazar doğalgaz ve petrolünün

dünya pazarına sunulması için

birçok dev ölçekli yatırımın günde-

me geldiği söz konusu dönemde

Tekfen’in bölgedeki iki ana oda-

ğından biri Azerbaycan, diğeri ise

Kazakistan’dı.

Tekfen’in Kazakistan’da gerçekleş-

tirdiği ilk proje 1996-97 yıllarında

inşa edilen Saztube-Yelemez-

Aporni Petrol Boru Hattı’ydı. Onu,

zengin Tengiz petrollerini Rusya’nın

Karadeniz kıyısındaki Novorossisk

Terminali’ne taşıyan CPC-K Ham

Petrol Boru Hattı izledi. 2004 yılın-

da Atirau Rafinerisi Modernizasyon

İşleri ile ülkedeki varlığını güçlen-

diren Tekfen, 2005-2012 yılları

arasında Kaşagan Petrol Sahası

Geliştirme Projesi’ni üstlendi. Aynı

sırada Kaşagan Enerji Santrali’nin

inşasını gerçekleştirdi.

Sahip olduğu potansiyel nedeniyle

Tekfen’in yakından izlediği bir ülke

olan Kazakistan, Grup’un Hazar’daki

büyüme planlarının en önemli hal-

kalarından birini oluşturuyor.

Tengiz Petrol Sahası ve Tengizchevroil

hakkında

K

azakistan’ın kuzeybatısında ve Hazar kıyısında bulunan Tengiz Petrol Sahası 1979

yılında keşfedildi. 26 milyar varillik kanıtlanmış petrol rezervine sahip olan Tengiz,

bugün itibariyle dünyanın altıncı büyük petrol sahası. Tengizchevroil, bu dev sahanın

işletilmesi için Kazakistan Cumhuriyeti ile Chevron Corporation ortaklığında 1993 yı-

lında kuruldu. Şirket günümüzde dünyanın sayılı ham petrol, doğalgaz ve sülfür üreti-

cilerinden biri konumunda. Tengiz Petrol Sahası’nın üretim kapasitesini artırmaya yö-

nelik olarak hem yeni kuyular açılması, hem mevcut kuyuların verimliliğinin artırılması

hem de petrol ve gaz işleme altyapısının geliştirilmesi yönünde ülkede büyük ölçekli

yatırımlar gerçekleştiriliyor. Bölgedeki çalışma şartlarıyla ilgili en büyük zorluk, kış ve

yaz mevsimlerinde hava sıcaklığının -40 ile +40ºC arasında değişiyor olması.